REGULAMIN SPŁYWÓW KAJAKOWYCH  

Tarnobrzeg 24 czerwiec 2019 r.

REGULAMIN SPŁYWÓW KAJAKOWYCH

 

W spływach kajakowych organizowanych przez Ognisko TKKF „Siarka” Tarnobrzeg

mogą brać udział wszystkie osoby pragnące aktywnie spędzić czas wolny, pod warunkiem zobowiązania się do przestrzegania regulaminu spływu kajakowego potwierdzonego własnoręcznym podpisem na liście obecności.

REGULAMIN 

 1. Warunkiem uczestnictwa w spływie kajakowym jest zapoznanie się z jego regulaminem oraz podporządkowanie się decyzjom kierownictwa spływu.
 2. Prawo udziału w spływie mają osoby, których stan zdrowia pozwala na udział w spływie – bez względu na stopień umiejętności pływania.
 3. W spływie mogą brać udział osoby niepełnoletnie, tylko i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, biorącej na siebie całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo.
 4. Uczestnicy spływu są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa wodnego, ochrony przyrody.
 5. Wszyscy uczestnicy spływu zobowiązani są do płynięcia w zapiętej kamizelce.
 6. Obowiązkiem uczestników jest udzielanie pierwszej pomocy innym uczestnikom spływu w miarę swoich możliwości.
 7. Uczestnicy spływu przed wypłynięciem mają obowiązek sprawdzić stan sprzętu pływającego.
 8. W trakcie trwania spływu zabrania się picia alkoholu oraz używania środków odurzających.
 9. Zabrania się płynięcia na wierzchu kajaka, nie wolno wstawać, siadać na burtach kajaka, kołysać się na boki lub odpychać wiosłami inne kajaki. Zabrania się również wyprzedzania pilota jak również pozostawania za latarnikiem.
 10. Na spływie obowiązuje zakaz kąpieli w rzece
 11. Każdy uczestnik oświadcza, że stan jego zdrowia pozwala na podjęcie przeze niego wysiłku związanego z uczestnictwem w spływie oraz z pokonaniem w określonym czasie wyznaczonej trasy.
 12. Cenne przedmioty (dokumenty osobiste, portfele, telefony, aparaty fotograficzne) powinny być zabezpieczone przed zamoczeniem i utonięciem.
 13. Uczestnictwo w spływie na koszt i ryzyko uczestników.
 14. Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu spływu.
 15. Uczestnik spływu ponosi pełne koszty utraconego lub zniszczonego sprzętu pływającego oraz pokrywa wyrządzone przez siebie szkody.
 16. Komandor spływu ma prawo wyłączenia z uczestnictwa osób, które nie podporządkują się regulaminowi spływu, bez prawa zwrotu poniesionych opłat.
 17. Organizator spływu zastrzega sobie prawo dokonania koniecznych zmian trasy, godziny rozpoczęcia i programu spływu oraz odwołania spływu w przypadku wysokiego stanu wody lub złych warunków pogodowych.
 18. Koszty uczestnictwa w spływie pokrywają jego uczestnicy przed rozpoczęciem spływu. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wniesionych opłat w przypadku złożenia rezygnacji ze spływu. W przypadku zgłoszenia rezygnacji w dniu rozpoczęcia spływu, spóźnienia na zbiórkę, skrócenia pobytu na spływie itp. opłata za spływ nie podlega zwrotowi.
 19. Uczestnicy maja obowiązek bezwzględnego wykonywania poleceń kierownictwa spływu, instruktorów i ratowników.
 20. W przypadku wystąpienia przeszkody wodnej należy bezwzględnie postępować według poleceń kierownictwa spływu.
 21. Zabrania się zanieczyszczania trasy spływu.
 22. O uczestnictwie w spływie decyduje kolejność zgłoszeń.
 23. Uczestnicy spływu są ubezpieczeni od NNW.
 24. Uczestnicy wyrażają zgodę na fotografowanie spływu z uwzględnieniem ich wizerunku. Zdjęcia mogą być wykorzystywane do celów promocyjnych spływu.

                                                                                            

  Za Zarząd Ogniska TKKF Siarka

                                                                                                          Prezes Zbysław Babula