Protokół Nr 4/19

Tarnobrzeg 26.04.2019 r

Protokół Nr 4/19

z posiedzenia Zarządu Ogniska TKKF „Siarka” w dniu 26 kwietnia 2019 roku.

Zebranie otworzył i przedstawił porządek prezes Ogniska.

Porządek zebrania:
1. Zmiany w Prezydium Zarządu Ogniska
2. Przedstawienie i zatwierdzenie zweryfikowanego planu pracy i kalendarza imprez na 2019 rok.
3. Zatwierdzenie harmonogramu spotkań zarządu w 2019 r.
4. Sprawy organizacyjne

W zebraniu udział wzięło 11 członków Zarządu Ogniska
Ad.1. Na zebraniu Wyborczym w dniu 26.04.2019r na stanowisko Prezesa został wybrany dotychczasowy Sekretarz Ogniska Babula Zbysław.
Prezes Babula zaproponował na stanowisko skarbnika Ogniska Mazur Danutę, a na sekretarza
Ogniska Malickiego Wojciecha. Obydwoje kandydatów wyraziło zgodę na pełnienie tych funkcji.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie Mazur Danutę wybrano na stanowisko Skarbnika Ogniska, a Malickiego Wojciecha na stanowisko Sekretarza Ogniska.
Zebrani upoważnili Zbysława Babulę, Danutę Mazur i Grzegorza Skowrona do podpisywania w układzie dwóch podpisów dokumentów bankowo – finansowych Ogniska

Ad.2. Prezes przedstawił propozycję planu pracy i zweryfikowanego kalendarza imprez – po dokonaniu drobnych poprawek dokumenty te zostały przyjęte jednogłośnie do realizacji.

Ad. 3 . Zatwierdzono jednogłośnie harmonogram posiedzeń Zarządu na rok 2019 r.

Ad. 4. Sprawy organizacyjne
1) Zwołanie posiedzenia prezydium na godz. 19 w dniu28 kwietnia celem uzgodnienia

najbliższych przedsięwzięć Ogniska
2) Prace społeczne na przystani – każdy czwartek
3) Rozeznać sprawy związane z zasilaniem elektrycznym przystani
4) Przygotować dokumenty do banku
5) Przygotować i dostarczyć do Urzędu Miasta Tbga dokumenty do zmian w rejestrze Ogniska

Protokółował Przewodniczący Zebrania
Grzegorz Skowron Zbysław Babula